Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r.

 • iInformacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego - wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/429-1/56/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wK rakowie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

 • Uchwała Nr S.O. XII/426/56/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wK rakowie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uch. budż. Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/421/56/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w krakowie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały buudżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2013 r.

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok.

 • Uchwała Nr SO.XII/423/37/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 r.

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
 • Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2012 roku oraz informacja o ulgach, odroczeniach i umorzeniach o pomocy publicznej udzielonej w 2012 roku

 • 1    3  4  5  6  7    13
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2018-02-01 | 13:35