Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Obwieszczenie

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  05 grudzień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  05 grudzień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  05 grudzień 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi
  02 grudzień 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim ...
  28 listopad 2019
  Czytaj więcej
 • Zaproszenie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  28 listopad 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej „Na górkę” na odcinku w km 0+010,50 – 0+152,00 w miejscowości Chodorowa”.
  27 listopad 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie Starosty Nowosądeckiego

  o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. ew. 751/1 w obr. Łącko.
  26 listopad 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie Starosty Nowosądeckiego

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. ew. 940/4 w obr. Łącko.
  26 listopad 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie Starosty Nowosądeckiego

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie – o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ew. 1227,1996/2 w obr. Łącko.
  26 listopad 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    37