Programy, granty, konkursy - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Programy, granty, konkursy

Konsultacje społeczne w sprawie projektu "Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

UCHWAŁA NR 1018/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018".
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z § 3 Uchwały nr
415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uruchamia się proces konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu nowosądeckiego.
2. Projekt „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”,
zwany dalej Programem, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie
powiatu nowosądeckiego, na temat projektu Programu.
§ 3. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w okresie od 27 września do
20 października 2017 r.
§ 4. Formy, w których realizowane będą konsultacje:
1) opublikowanie na stronie internetowej www.nowosadecki.pl oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego bip.powiat.nowy-sacz.pl informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej
zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacji zawartych w przedmiotowej uchwale Zarządu Powiatu,
udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji,
2) przesłanie drogą elektroniczną informacji do zainteresowanych podmiotów,
3) przekazanie projektu Programu Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
4) przedstawienie projektu Programu podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, Z
5) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa.
§ 5. 1. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ngo@nowosadecki.pl
2) faksem: 18 41 41 600,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,
4) osobiście: w siedzibie Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Jagiellońska 33,
33-300 Nowy Sącz, pok. nr 307, tel. 18 4141807.
2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Komórką merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-09-29
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-29 | 12:47