Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Przywrócenie uprawnień do kierowania w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych [KT-18]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 – tekst jednolity z późn. zm.) art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) §5 ust. 4 oraz §8 ust. 1 pkt8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Po otrzymaniu od Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosku o sprawdzenie kwalifikacji urząd wydaje: - skierowanie na badanie psychologiczne, - skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - profil kandydata na kierowcę (PKK). W razie nie poddania się badaniom psychologicznym zostaje wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy. W przypadku nie poddania się egzaminowi w terminie 30 dni lub negatywnego wyniku egzaminu starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. W celu przywrócenia uprawnień osoba: - składa wniosek o zwrot zatrzymanego / cofniętego prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej ), - przedstawia orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, - oddaje do depozytu dokument prawa jazdy (o ile nie został wcześniej zatrzymany w trakcie kontroli ruchu drogowego), - okazuje dokument tożsamości. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę należy zgłosić się po odbiór zatrzymanego prawa jazdy.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Nie pobiera się opłat.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Wydanie skierowania na badanie psychologiczne do 30 dni. Wydanie skierowania na egzamin i profilu kandydata na kierowcę (PKK) niezwłocznie w trakcie obsługi.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Egzamin przeprowadza się dla wszystkich posiadanych kategorii. W przypadku rezygnacji z niektórych posiadanych kategorii następuje konieczności wymiany dokumentu (należy przedstawić dokumenty i dokonać opłat, zgodnie z procedurą „Wydanie prawa jazdy w związku ze zmianą danych”).

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Kurnyta  – kierownik referatu
  Zofia Kantor – inspektor
  Barbara Kantor – inspektor
  Monika Maciaś – inspektor
   Tel:(0-18) 41 41 607-608 Pok:108

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 | 10:35