Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na budowę dla budowy budynku, obiektu lub robót budowlanych wymagających pozwolenia lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego planowanej inwestycji [BUD-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1.  Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2;
  5.  W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
   a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
   b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  6.  W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
  7.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł 
  2. Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż rolnicza i leśna): - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł - nie więcej niż 539,00 zł
  3. Pozwolenie na budowę budynku służącego celom rolnym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł
  4. Pozwolenie na budowę innego budynku 48,00 zł
  5. Pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00 zł
  6. Pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł
  7. Pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł
  8. Pozwolenie na budowę innej budowli 155,00 zł
  9. Pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów):
   - o długości do 1 kilometra 105,00 zł
   - o długości powyżej 1 kilometra 2 143,00 zł

  UWAGA: W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % określonych wyżej stawek.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa  –  z-ca dyr wydz.
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Borkowska Magdalena  -  inspektor
   tel. 18 41 41 873,    pok. 302
  3. Korek Teresa  -  inspektor
   tel. 18 41 41 852,    pok. 302
  4. Bomba Andrzej - specjalista dla Gminy Łososina Dolna
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
  5. Ginter Jerzy - podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka
   tel. 18 41 41 879,  pok. 303a
  6. Gołąb Barbara - inspektor  dla Gminy Podegrodzie
   tel. 18 41 41 853,  pok. 303a
  7. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 881,  pok. 301
  8. Jarosz Aneta -  inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 871,  pok. 301
  9. Kotecki Piotr - referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
  10. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa
   tel. 18 41 41 863,   pok. 303a
  11. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
   tel. 18 41 41 899,   pok. 303c
  12. Mrówka Magdalena - samodzielny referent dla Gminy Gródek nad Dunajcem
   tel. 18 41 41 886,   pok. 303c
  13. Nowak Maria - młodszy referent  dla Gmin: Łabowa, Rytro, Piwniczna i Miasto Grybów
   tel. 18 41 41 882,  pok. 304
  14. Obiała Maria - podinspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,   pok. 305
  15. Szczepaniak Adrian - referent  dla Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303 b
  16. Śmigowska Monika - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 880,   pok. 304
  17. Wiktor Małgorzata - inspektor  dla Gminy Krynica - Zdrój
   tel. 18 41 41 851,   pok. 301
  18. Witowska Aneta - specjalista dla Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 878,   pok. 303b
  19. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,   pok. 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-11 | 14:38