Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na budowę dla budowy budynku, obiektu lub robót budowlanych wymagających pozwolenia lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego planowanej inwestycji. [GB-B1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23 a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
  5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2;
  6. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  7. w przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,
  8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł
  2.  Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż rolnicza i leśna): - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł - nie więcej niż 539,00 zł
  3. Pozwolenie na budowę budynku służącego celom rolnym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł
  4. Pozwolenie na budowę innego budynku 48,00 zł
  5. Pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00 zł
  6. Pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł
  7. Pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł
  8. Pozwolenie na budowę innej budowli 155,00 zł
  9. Pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów): - o długości do 1 kilometra 105,00 zł - o długości powyżej 1 kilometra 2 143,00 zł UWAGA: W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % określonych wyżej stawek. W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

  Wydział Budownictwa

  Siedziba:

  ul. Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.  mgr inż. Teresa Korek, tel.: 18 41-41-851, Pokój 302
  2. Borkowska Magdalena – Inspektor dla Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, tel.: 18 41-41-851, Pokój: 301
  3. Bomba Andrzej – Samodzielny Referent dla Gminy Łososina Dolna, tel.: 18 41-41-889, Pokój: 303b 
  4. Ginter Jerzy – Podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka, tel.: 18 41-41-879, Pokój: 303a
  5. Gołąb Barbara – Inspektor dla Gminy Podegrodzie, tel.: 18 41-41-853, Pokój: 303a
  6. Hajduga Monika – Podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-881, Pokój: 301
  7. Jarosz Aneta – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-871, Pokój: 301
  8. Leśniak Tomasz– Podinspektor dla Gminy Nawojowa i Łabowa, tel.: 18 41-41-863, Pokój: 303a 
  9. Łuczak Joanna – Podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdr. Muszyna i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-899, Pokój: 303c
  10. Maziarz Barbara – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201
  11. Mrówka Magdalena – Referent dla Gminy Gródek n./Dunajcem, tel.: 18 41-41-886, Pokój: 303c 
  12. Noga Jadwiga - Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Miasta Grybów, tel.: 18 41-41-869, Pokój: 303b
  13. Obiała Maria – Specjalista dla Gminy Korzenna, tel.: 18 41-41-878, Pokój: 303b 
  14. Piwowarczyk Teresa – Inspektor dla Gminy Rytro i Łącko, tel.: 18 41-41-883, Pokój: 303c
  15. Ramza-Pałancewicz Marta – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201
  16. Witowska Aneta – Samodzielny Referent dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201
  17. Wyskiel Agata – Podinspektor dla Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-877, Pokój: 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 | 14:01