Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.[GB-B5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Zaświadczenie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.- o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 966), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek zainteresowanego o wydanie zaświadczenia.
  2. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/. 
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie zaświadczenia - 17 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie siedmiu dni.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Zażalenie (tylko w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia) wnosi się do organu II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu – za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

  Wydział Budownictwa

  Siedziba:

  ul. Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.  mgr inż. Teresa Korek, tel.: 18 41-41-851, Pokój 302
  2. Wyskiel Agata – Podinspektor, tel.: 18 41-41-877, Pokój: 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 | 13:51