Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Zgłoszenie nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego [ORL-470]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Przyjęcie zgłoszenia kompletnego wniosku.
  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

   

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  art. 123 a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.)

   

 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  Wniosek o przyjęcie zgłoszenia nie wymagającego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wraz z dokumentami zgodnie z art. 123a ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne

 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

  1 miesiąc

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

   

 • 7. VII. UWAGI:

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonania urządzeń wodnych, obiektów, robót i innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia. Do wykonania można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

   

   

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Gospodarki Wodnej

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Jan Opiło

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  Włodzimierz Chmiel – Z-ca Dyrektora Wydziału
  Elżbieta Skirzyńska – Inspektor, tel. 18 41 41 616
  Magdalena Serafin – Inspektor, tel. 18 41 41 616

   

 • 11. XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:

  Opis

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 | 14:01