Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej [GEO-G6]

  • 1. 1. Forma wykonania usługi

    Wyrys z mapy ewidencyjnej

  • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

    1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1629);
    2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034);
    3.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 917);
    4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

     

  • 3. 3. Wymagane dokumenty

    1. Wniosek o wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej;
    2. Odpis z księgi wieczystej.

     

  • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

    1. Wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego – 150,00 zł
    2. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 110,00 zł
    3. Opłata za wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres:
      a. 10,00 zł – do 1 kg
      b. 15,00 zł – od 1 kg do 5 kg
      c. 20,00 zł – powyżej 5 k

    Opłaty można dokonać w kasie Starostwa (ul. Strzelecka 1) lub na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

  • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

    niezwłocznie

  • 6. 6. Tryb odwoławczy

    brak

  • 7. 7. Uwagi

    Dokumenty są wydawane stronom po uiszczeniu należnej opłaty.

  • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

    Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
    Wydział Geodezji
    Siedziba:
    ul. Strzelecka 1
    33-300 Nowy Sącz
    Telefon: 018-4141800
    Fax: 018-4141888
    Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

  • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

    Janusz Banaczyk

  • 10. 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

    Żak Magdalena – Inspektor, tel.: 18 41-41-666, Pokój: 106

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 | 12:28