Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych [ORL-12]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 15 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek wraz z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych który powinien zawierać materiały określone w art. 15 ust. 3 ustawy Prawo wodne

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 10 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Gospodarki Wodnej, Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Włodzimierz Chmiel – Z-ca Dyrektora wydziału, tel. 18 41-41-636, pokój: 116
  2. Elżbieta Skirzyńska – Inspektor, tel. 18 41-41-616, pokój: 116
  3. Magdalena Serafin – Inspektor, tel. 18 41-41-616, pokój: 116
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 | 14:01