Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Skierowanie do kształcenia specjalnego [EKS-4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w szkole/placówce prowadzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz paragraf 18 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  (Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz.1072).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek rodzica/ opiekuna prawnego/ osoby pełnoletniej o skierowanie do kształcenia specjalnego;
  2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub indywidualnym nauczaniu i/lub potrzebie zajęć rewalidacyjnych.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  niezwłocznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  bez trybu odwoławczego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Justyna Mikulec  - Inspektor, tel.: 18 41-41-814

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 | 13:51