Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Skierowanie do kształcenia specjalnego [EKS-4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w szkole/placówce prowadzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek rodzica/ opiekuna prawnego/ osoby pełnoletniej o skierowanie do kształcenia specjalnego;
  2. Kserokopia potwierdzona przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub specjalistycznej    o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub indywidualnym nauczaniu i/lub potrzebie zajęć rewalidacyjnych.

    

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  niezwłocznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  bez trybu odwoławczego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Justyna Mikulec  - Inspektor, tel.: 18 41-41-814

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-11 | 14:38