Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Wpis do ewidencji placówki niepublicznej [EKS-5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek osoby fizycznej lub prawnej dokonanie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji,

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji placówki niepublicznej;
  2. Statut placówki – opracowany zgodnie z art.172  ust.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami);
  3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacje pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot);
  4. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem (umowa najmu, użyczenia, akt własności), umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację zadań statutowych oraz zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;
  5. Pozytywna opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole/placówce publicznej;
  6. Pozytywna opinia właściwego Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego - tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole/placówce publicznej;
  7. Dla osoby fizycznej – kserokopia potwierdzona dowodu osobistego, dla osoby prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  8. Dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego  podmiotów gospodarki narodowej;

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku o wpis do ewidencji

 • 6. Tryb odwoławczy

  Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 | 09:38