Administrator Bezpieczeństwa Informacji - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji : Tomasz CZERNIEC

Kompetencje i zadania:

Do podstawowych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

  1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
    1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
    2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
    3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7.
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-07 | 10:38
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-30 | 11:31