Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dyrektor Wydziału: Jan OPIŁO
Zastępca Dyrektora Wydziału: Stanislaw Ryba

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
  1. współpraca i współdziałanie z organami Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska,
  2. inicjowanie oraz współpraca z zakresu rozwoju nowych technik i technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska,
  3. współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska,
  4. wydawanie pozwoleń na:
   1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   2. wytwarzanie odpadów,
  5. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  6. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
  7. prowadzenie postępowań kompensacyjnych w zakresie emisji zanieczyszcze do powietrza,
  8. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  9. wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla inwestycji, z której emisja nie wymaga pozwolenia tylko zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
  10. zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do przedkładania przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość szkodliwego wpływu działalności na środowisko,
  11. wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  12. zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  13. wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów,
  14. wydawanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  15. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  16. weryfikacja informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami,
  17. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów, wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
  18. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  19. prowadzenie kontroli przestrzegania wymagań i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  20. tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
  21. opracowanie i przygotowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego”,
  22. przygotowanie projektów opinii dla gminnych programów ochrony środowiska
  23. sporządzanie opinii do wniosków o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie dla inwestycji proekologicznych,
  24. realizacja „Programu usuwania odpadów zawierających azbest”,
  25. wydawanie decyzji nakładających na wytwórcę odpadów pochodzących z wypadków obowiązków dotyczących gospodarowania tymi odpadami,
  26. gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadkach określonych w ustawie o odpadach,
  27. prowadzenie okresowych badań jakości gleby lub ziemi,
  28. przygotowanie sprawozdań z realizacji „Programu Ochrony Powietrza” dla woj. małopolskiego – strefa gorlicko – limanowska,
  29. przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;
  30. dokonywanie analizy pozwoleń zintegrowanych,
  31. planowanie i realizacja wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 2. W zakresie gospodarki wodnej:
  1. udzielanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (w tym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi), regulację wód, wykonywanie urządzeń wodnych, rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, i innych wg posiadanych kompetencji, oraz stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń,
  2. przyznawanie odszkodowania w związku z cofnięciem lub ograniczeniem pozwoleń wodnoprawnych, jeżeli było to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi,
  3. wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli wykonane urządzenie wodne nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63 ustawy – Prawo wodne,
  4. dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych co najmniej raz na 4 lata,
  5. ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych oraz w związku z trwałym zajęciem przez wody płynące, w sposób naturalny, gruntu nie stanowiącego własności właściciela wody wg posiadanych kompetencji jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
  6. stwierdzenie na wniosek właściciela wody o przejściu w trwały zarząd Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Marszałka Województwa Małopolskiego, wód i gruntów pokrytych tymi wodami,
  7. stwierdzenie na wniosek właściciela wody o przejściu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  8. ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody w przypadku gdy nie jest wymagane ustanowienie strefy ochrony pośredniej,
  9. ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;
  10. zatwierdzanie statutów spółek wodnych oraz wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością spółek wodnych zgodnie z ustawą „Prawo wodne”,
  11. wykonanie pozostałych zadań i czynności wynikających z ustawy „Prawo wodne”,
  12. bieżąca współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektoratem w Nowym Sączu oraz Małopolskim Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektoratem Rejonowym w Nowym Sączu, wykonującymi prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa w zakresie realizowanych i planowanych zadań dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu.
 3. W zakresie rolnictwa i rybactwa:
  1. wydawanie kart wędkarskich osobom prowadzącym amatorski połów ryb, prowadzenie rejestru powiatowego, cofanie kart wędkarskich osobom, które dopuściły się wykroczenia przeciw przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym oraz współpraca w tym zakresie z Państwową Strażą Rybacką,
  2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz prowadzenie rejestru tego sprzętu,
  3. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej, opracowanie regulaminu jej działania oraz wystawianie legitymacji dla SSR,
  4. współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie określania kierunków działania inspekcji, informowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o występowaniu zagrożeń fitosanitarnych i organizmów szkodliwych w celu podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia, rozpatrywanie informacji o jej działalności,
  5. współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w tym przygotowanie poleceń mających na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, rozpatrywanie informacji o działalności inspekcji weterynaryjnej,
  6. bieżąca współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Okręgową Stacją Hodowli Zwierząt, Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem Przedstawicielstwo w Nowym Sączu, związkami branżowymi, Małopolską Izbą Rolniczą Oddział Terenowy w Nowym Sączu w zakresie całokształtu spraw związanych z rolnictwem.
 4. W zakresie leśnictwa i łowiectwa:
  1. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  2. zlecanie i nadzorowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, a także inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych do 10 ha,
  3. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  4. wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w ilości niezgodnejz uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą rozmiar zadań dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha,
  5. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanów związanych z usunięciem szkody wyrządzonej przez sprawcę, którego nie można ustalić,
  7. załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  8. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów,
  9. dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  10. przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nawojowej o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów  należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz dokonywanie oceny upraw leśnych zalesionych w trybie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zmianami),
  11. uznawanie lasu za ochronny po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowaniu przez radę gminy,
  12. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
  13. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
  14. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
  15. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym w obiektach produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 5. W zakresie ochrony przyrody:
  1. ochrona przyrody i jej popularyzacja,
  2. prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  3. wydawanie zezwoleń (decyzji) na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
  4. wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  5. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.
 6. W zakresie geologii:
  1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych (w tym zmiana przenoszenie, cofanie i wygaszanie udzielonych koncesji), jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekracza 2 ha, wydobycie nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym oraz działalność prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych,
  2. sprawowanie nadzoru i kontroli  w   zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu udzielonych koncesji,
  3. wstrzymywanie działalności wykonywanej z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu  prac geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków , bez przedłożonego projektu robót geologicznych (który nie podlega zatwierdzeniu) oraz nakazywanie podjęcia czynności mających  na celu doprowadzenie środowiska do właściwego stanu,
  4. przyjmowanie zawiadomień  o lokalizacji robót związanych z wydobywaniem piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych,
  5. wydawanie decyzji o naliczeniu opłat eksploatacyjnych (w przypadku stwierdzonych uchybień  przedsiębiorcy w zakresie warunków ich wnoszenia) oraz decyzji o naliczeniu podwyższonych opłat za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
  6. wydawanie decyzji o naliczeniu opłat dodatkowych w przypadku działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
  7. kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
  8. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji po uprzednim uzyskaniu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczące:
   1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin nie objętych własnością górniczą, na obszarze do 2 ha, w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i działalności prowadzonej bez użycia materiałów wybuchowych,
   2. ustalania zasobów ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
   3. odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m3/h,
   4. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących  negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze,
   5. badań geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dla potrzeby ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych,
  9. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznych sporządzonych na podstawie zatwierdzonych projektów,
  10. gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie  informacji geologicznych pozostających w zasobach Powiatowego Archiwum Geologicznego,
  11. przyjmowanie dokumentacji geologicznych sporządzonych na podstawie zatwierdzonych projektów oraz dokumentacji złóż kopalin wykonanych na podstawie uprzednio udzielonych koncesji,
  12. gromadzenie przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych oraz gromadzenie danych o wykonanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
  13. prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi i terenów na których występują ruchy masowe,
  14. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi,
  15. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi,
  16. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na terenach zagrożonych ruchami masowymi.
 7. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:10
data ostatniej modyfikacji: 2017-04-18 | 13:15