Zespół do spraw Zamówień Publicznych - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zespół do spraw Zamówień Publicznych

Kierownik Zespołu: Beata ZIĘCINA - KASIECZKA

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. W zakresie zamówień publicznych w Starostwie:
  1. udzielanie wyjaśnień pracownikom Starostwa przy opracowaniu materiałów stanowiących podstawę wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, roboty budowlane i usługi,
  2. wykonywanie nadzoru w Starostwie nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań w Starostwie,
  4. rozpatrywanie i przekazywanie Zarządowi propozycji rozstrzygnięć odwołań i informacji od wykonawców o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, w zakresie określonym stosowanymi procedurami,
  5. występowanie w imieniu zamawiającego do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie,
  6. przygotowanie projektów Uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty, w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
  7. obsługa administracyjna stałej Komisji Przetargowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
  8. prowadzenie ewidencji umów.
 2. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.

 

 

data publikacji: 2011-11-09 | 09:23
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-06 | 13:07