Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego [BUD-4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek,  do którego należy dołączyć :

  1. Zgodę właściciela obiektu;
  2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  6. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu;
  7. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
  8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie decyzji - 36,00 zł

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa  –  z-ca dyr wydz.  
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Borkowska Magdalena  -  inspektor 
   tel. 18 41 41 873,    pok. 302
  3. Korek Teresa  -  inspektor    
   tel. 18 41 41 852,    pok. 302
  4. Bomba Andrzej - specjalista dla Gminy Łososina Dolna
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
  5. Cichoński Piotr -  referent dla Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b
  6. Ginter Jerzy - podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka  
   tel. 18 41 41 879,  pok. 303a
  7. Gołąb Barbara - inspektor  dla Gminy Podegrodzie
   tel. 18 41 41 853,  pok. 303a
  8. Kuzak Kamil - referent dla Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój  i Miasta Grybów   
   tel. 18 41 41 882,  pok. 304
  9. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 881,  pok. 301
  10. Jarosz Aneta -  inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 871,  pok. 301
  11. Kotecki Piotr - referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
  12. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa
   tel. 18 41 41 863,   pok. 303a
  13. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
   tel. 18 41 41 899,   pok. 303c
  14. Mrówka Magdalena - samodzielny referent dla Gminy Gródek nad Dunajcem 
   tel. 18 41 41 886,   pok. 303c
  15. Nowak Maria - młodszy referent  dla Gminy Łabowa  i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 882,  pok. 304
  16. Obiała Maria - podinspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,   pok. 305
  17. Szczepaniak Adrian  - referent  dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 883,   pok. 303 c
  18. Śmigowska Monika - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 851,   pok. 301
  19. Wiktor Małgorzata - inspektor  dla Gminy Krynica - Zdrój
   tel. 18 41 41 851,   pok. 301
  20. Witowska Aneta - samodzielny referent  dla Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 878,   pok. 303b
  21. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,   pok. 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 | 13:51