Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę /nie dotyczy zgłoszeń do których należy dołączyć projekt budowlany/ [BUD-6]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
  2. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo budowlane, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  3. W zgłoszeniu budowy, obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane;
  4. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

   

   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  21 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.     Aneta Selwa  –  z-ca dyr wydz.
       tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2.     Borkowska Magdalena  -  inspektor   
       tel. 18 41 41 873,    pok. 302
  3.     Korek Teresa  -  inspektor   
       tel. 18 41 41 852,    pok. 302
  4.     Augustyniak Krystyna -  referent dla Gminy Krynica - Zdrój  i  Gminy Chełmiec
       tel. 18 41 41 884,   pok. 305
  5.     Bomba Andrzej - specjalista dla Gminy Łososina Dolna
       tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
  6.     Ginter Jerzy - podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka
       tel. 18 41 41 879,  pok. 303
  7.     Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz i Gminy Podegrodzie
       tel. 18 41 41 881,  pok. 301
  8.     Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa
       tel. 18 41 41 863,   pok. 303a
  9.     Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
       tel. 18 41 41 899,   pok. 303c
  10.     Mrówka Magdalena - samodzielny referent dla Gminy Gródek nad Dunajcem
       tel. 18 41 41 886,   pok. 303c
  11.     Nowak Maria - młodszy referent  dla Gmin: Łabowa, Rytro, Piwniczna i Miasto Grybów
       tel. 18 41 41 882,  pok. 304
  12.     Szczepaniak Adrian - referent  dla Gminy Łącko
       tel. 18 41 41 869,   pok. 303 b
  13.     Witowska Aneta - specjalista dla Gminy Korzenna
       tel. 18 41 41 878,   pok. 303b
  14.     Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
       tel. 18 41 41 877,   pok. 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-19 | 12:35