Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę /nie dotyczy zgłoszeń do których należy dołączyć projekt budowlany/.[GB-B7]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  2. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo budowlane, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  3. W zgłoszeniu budowy, obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
  4. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
  5. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

  Wydział Budownictwa

  Siedziba:

  ul. Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. mgr inż. Teresa Korek , tel.: 18 41-41-851, Pokój 302
  2. Augustyniak Krystyna – Młodszy Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój oraz Gminy Łącko, tel.: 18 41-41-873, Pokój: 303a
  3. Borkowska Magdalena – Inspektor dla Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, tel.: 18 41-41-851, Pokój: 301a
  4. Bomba Andrzej – Samodzielny Referent dla Gminy Łososina Dolna, tel.: 18 41-41-889, Pokój: 303b
  5. Ginter Jerzy – Podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka, tel.: 18 41-41-879, Pokój: 303a
  6. Gołąb Barbara – Inspektor dla Gminy Podegrodzie, tel.: 18 41-41-853, Pokój: 303a
  7. Hajduga Monika – Podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-881, Pokój: 301
  8. Jarosz Aneta – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-871, Pokój: 301
  9. Leśniak Tomasz – Podinspektor dla Gminy Nawojowa i Łabowa, tel.: 18 41-41-863, Pokój: 303a 
  10. Łuczak Joanna – Podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdr. Muszyna i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-899, Pokój: 303c
  11. Maziarz Barbara – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201 
  12. Mrówka Magdalena – Referent dla Gminy Gródek n./Dunajcem, tel.: 18 41-41-886, Pokój: 303c 
  13. Noga Jadwiga - Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Miasta Grybów, tel.: 18 41-41-869, Pokój: 303b 
  14. Obiała Maria – Specjalista dla Gminy Korzenna, tel.: 18 41-41-878, Pokój: 303b
  15. Piwowarczyk Teresa – Inspektor dla Gminy Rytro i Łącko, tel.: 18 41-41-883, Pokój: 303c 
  16. Ramza-Pałancewicz Marta – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201
  17. Witowska Aneta – Samodzielny Referent dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201
  18. Wyskiel Agata – Podinspektor dla Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-877, Pokój: 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 | 14:01