Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego [ORL-10]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 64a ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek wraz z dokumentami zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, jeżeli wykonane urządzenie wodne nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63 Prawa wodnego

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata legalizacyjna: 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, tj. 10x217 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Gospodarki Wodnej i Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Włodzimierz Chmiel – Z-ca Dyrektora Wydziału, tel. 18 41 41 636
  2. Elżbieta Skirzyńska – Inspektor, tel. 18 41 41 616
  3. Magdalena Serafin – Inspektor, tel. 18 41 41 616
  4. Bogumił Donabidowicz - Inspektor, tel. 18 41 41 635
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 | 14:01